ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ രംഗം മികച്ചതാക്കാൻ ഒരുമിച്ചുള്ള ശ്രമം വേണം

കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ സർവകലാശാലകൾക്ക് ഒരു കുറവുമില്ല. മലയാളത്തിന് ഒന്ന്, സംസ്കൃതത്തിന് ഒന്ന്, കലാമണ്ഡലം, …

Leave a Reply